O nas

Trochę historii

W 1873 roku w Galicji zawiązuje się Towarzystwo Tatrzańskie, później Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT).

W 1906 roku w Kongresówce, czyli na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, powstaje Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTK). W Wielkopolsce, znajdującej się pod zaborem pruskim, pod koniec XIX i w początkach XX wieku wyraźnie zwiększyło się zainteresowanie krajoznawstwem. Pojawiła się moda na wycieczkowanie, a docierające nad Wartę wydawnictwa krajoznawcze, a także echa działań TT i PTK, urabiają grunt pod powstanie organizacji łączącej ludzi zainteresowanych turystyką.

A trzeba pamiętać, że z Towarzystwem Tatrzańskim Wielkopolska związana była poprzez tak znakomite postacie jak Kazimierz Kantak, Wincenty Arnese, Stanisław Cegielski. Natomiast z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym wiązał nasz region Bernard Chrzanowski, członek - korespondent tego szacownego grona.

17 września 1913 roku Bernard Chrzanowski i Cyryl Ratajski z gronem przyjaciół powołują Towarzystwo Krajoznawcze w Poznaniu. Przewodnictwo obejmuje Bernard Chrzanowski. Niestety władze pruskie nie pozwalają na przymiotnik "Polskie". Dopiero w grudniu 1919 roku następuje przemianowanie na Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a pierwszym prezesem zostaje wybrany prof. Stanisław Pawłowski.

Główny cel ideowy Towarzystwa, najlepiej oddaje jego naczelna dewiza: "Przez poznanie kraju do jego umiłowania, przez umiłowanie do czynów ofiarnych". W statucie Towarzystwa czytamy: (...) celem Towarzystwa, jest zbieranie i szerzenie wiadomości krajoznawczych oraz gromadzenie zbiorów naukowych, organizowanie wycieczek, tworzenie oddziałów prowincjonalnych, urządzanie wystaw, opieka nad pomnikami historii i przyrody.

Okres okupacji przerywa działalność Towarzystwa. 20 listopada 1945 roku Franciszek Jaśkowiak reaktywuje PTK w Poznaniu. W 1951 roku zgodnie z deklaracją działaczy PTK i PTT następuje połączenie tych organizacji. Tradycje i zadania obu towarzystw kontynuuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Poznański PTTK stara się wypełniać misję poznawania pięknej ziemi Wielkopolskiej, kontynuując tradycje Oddziału Poznańskiego PTK, nie zapominając o pozostałej części Polski.

15 czerwca 1972 roku Oddział Poznański przyjmuje imię Bernarda Chrzanowskiego - założyciela Towarzystwa Krajoznawczego.

3 marca 1974 roku odbywa się uroczystość wręczenia Sztandaru Oddziału Poznańskiego.

30 września 2006 roku, w setną rocznicę powstania PTK, na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu odbywa się osłonięcie Głazu Pamięci, poświęconego wielkopolskim prekursorom turystyki i krajoznawstwa.

PW dniach 14-16 czerwca 2013 roku Oddział obchodzi 100 rocznicę działalności.

- 14.06. w Wojnowicach, gdzie urodził się Bernard Chrzanowski, przy Szkole Podstawowej jego imienia odsłonięto Głaz Pamiątkowy;

- 15.06. w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbywa się uroczysta sesja popularno-naukowa poświęcona historii i współczesności krajoznawstwa.

- 16.06. w Puszczy Zielonce odbywa się Zlot Turystów Oddziału Poznańskiego PTTK.

Z okazji 100-lecia Krajoznawstwa i Turystyki w Poznaniu zastał wybity medal pamiątkowy. Na awersie upamiętniono wybitnych działaczy: Bernarda Chrzanowskiego, Stanisława Pawłowskiego, Franciszka Jaśkowiakia, Mariana Chudego.