Regulamin Klubu

Regulamin Klubu Górskiego „Grań” w Poznaniu, uchwalony na Walnym Zebraniu w dniu 28.01.1998 r.

 1. Zasady ogólne
  • Klub Górski „GRAŃ” nazywany dalej Klubem jest organem Oddziału Poznańskiego PTTK w Poznaniu, powołanym na podstawie jego uchwały z dnia 30.I.1970 r. i działa zgodnie z § 33 Statutu Oddziału PTTK.
  • Siedzibą Klubu jest miasto Poznań.
  • Klub używa własnej pieczęci o treści: PTTK Oddział Poznański Klub Górski „GRAŃ” 61-773 Poznań, Stary Rynek 90 oraz odznaki klubowej.
  • Warunkiem wstąpienia do klubu jest członkostwo w PTTK i ukończony 10 rok życia.
  • Dowodem przynależności do Klubu jest legitymacja klubowa z poświadczeniem opłaconej składki.
 2. Cele i zadania Klubu
  • Klub skupia miłośników gór o odpowiednich kwalifikacjach czynnie uprawiających turystykę górską.
  • Działalność Klubu prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej.
  • Zadaniem Klubu jest realizacja zadań PTTK, a w szczególności:
   • zespolenie miłośników gór celem krzewienia idei turystyki górskiej i kultury turystycznej;
   • szerzenie umiłowania gór w ogólności, a polskich w szczególności;
   • ochrona przyrody;
   • pogłębianie wiedzy o górach;
   • zapoznawanie członków Klubu z zasadami taternictwa w celu nabycia umiejętności swobodnego poruszania się w trudniejszym terenie górskim oraz podniesienia osobistego bezpieczeństwa uczestników wycieczek w przypadku uciążliwych warunków;
   • współdziałanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału z władzami PTTK organami państwowymi i gospodarczymi, zainteresowanymi szerzeniem turystyki górskiej oraz ochrony przyrody.
  • Klub realizuje swoje zadania przez:
   • Organizowanie górskich imprez turystycznych;
   • Szkolenie członków klubu w zakresie prawidłowego uprawiania turystyki w górach z uwzględnieniem zasad taternictwa oraz ochrony przyrody;
   • szerzenie wiedzy o górach przez organizowanie wystaw, prowadzenie odczytów i pokazów filmowych, inicjowanie tematyki górskiej w wydawnictwach turystycznych, radiu i telewizji, jak również dążenie do reklamy działalności Klubu w innych środkach przekazu;
   • umożliwienie członkom Klubu uzyskania kwalifikacji przodownika GOT lub GON;
   • organizowanie cyklicznych, comiesięcznych spotkań członków i sympatyków Klubu;
   • organizowanie życia kulturalnego i rozrywkowego dla członków Klubu;
   • poradnictwo i pomoc Kołom PTTK w organizowaniu i prowadzeniu wycieczek w rejony górskie;
   • przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów z zakresu turystyki i ochrony przyrody;
   • współdziałanie z władzami szkolnymi i organizacjami społecznymi w zakresie krzewienia umiłowania ojczystego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem gór.
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
  • Członkowie Klubu dzielą się na:
   • Uczestników – aktywnie uprawiających turystykę górską;
   • Zwyczajnych – przodowników, przewodników, posiadaczy GOT małej w stopniu złotym, rekomendowanych przez 2 członków zwyczajnych Klubu;
   • Honorowych – za wybitne osiągnięcia w tematyce górskiej, jako tytuł prestiżowy nadany jednogłośnie przez Zarząd Klubu.
  • Członkowie Klubu zobowiązani są do:
   • przestrzegania Statutu PTTK i Regulaminu Klubu oraz stosowanie się do uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Klubu;
   • współdziałania w realizacji celów Klubu poprzez udział w organizowanych imprezach Klubu;
   • wykonywanie zadań powierzonych przez Walne Zebranie lub Zarząd Klubu;
   • przestrzegania zasad koleżeństwa w stosunku do wszystkich członków Klubu;
   • opłacania składek członkowskich niezależnie od składek PTTK;
   • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
   • uprawiania turystyki w górach i podnoszenia kwalifikacji turystycznych;
   • opieki nad zabytkami kultury regionów górskich i ochrona przyrody górskiej.
  • Członek Klubu ma prawo do:
   • biernego i czynnego udziału w wyborach do organów Klubu;
   • korzystania z wyposażenia Klubu przeznaczonego dla członków;
   • udziału we wszystkich imprezach organizowanych i popieranych przez Klub;
   • noszenia odznaki klubowej.
  • Przynależność do Klubu ustaje na skutek:
   • pisemnej rezygnacji;
   • wykluczenia z Klubu, z powodu utraty członkostwa PTTK;
   • skreślenia z listy członków Klubu za nieopłacenie składek członkowskich za okres jednego roku, po uprzednim listownym powiadomieniu.
 4. Fundusze i majątek Klubu.
  • Fundusz Klubu składa się z:
   • składek członkowskich;
   • dotacji i darowizn.
  • Majątek Klubu stanowi własność Oddziału Poznańskiego PTTK w Poznaniu.
  • Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd w ramach uchwalonego budżetu i wytycznych Walnego Zebrania. Zobowiązania finansowe podpisuje łącznie prezes lub vice-prezes oraz skarbnik (z upoważnienia Zarządu Oddziału.
  • Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
  • Rachunkowość i gospodarkę Klubu prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w PTTK przepisami.
  • Klub korzysta z pomocy biura Oddziału Poznańskiego PTTK.
 5. Organizacja Klubu.
  • Władzami Klubu są:
   • Walne Zebranie;
   • Zarząd;
   • Komisja Rewizyjna.
 6. Walne Zebranie
  • Walne Zebranie – najwyższą władzę Klubu zwołuje Zarząd:
   • sprawozdawcze – 1 raz w roku;
   • sprawozdawczo-wyborcze – co 4 lata.
  • O terminie Walnego Zebrania Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem.
  • Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu zwołuje Zarząd przed upływem kadencji z własnej inicjatywy lub na żądanie:
   • Zarządu Oddziału Poznańskiego PTTK;
   • Komisji Rewizyjnej;
   • 1/3 członków Klubu.
  • Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od swojej decyzji lub złożenia wniosku.
  • W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Klubu.
  • Walne zebranie jest ważne, gdy uczestniczy w nim ponad 50% członków Klubu uprawnionych do głosowania.
  • Walne Zebranie, w drugim terminie jest ważne przy obecności mniejszej niż 50% członków Klubu.
  • Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwalania i zmian Regulaminu Klubu, które wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
  • Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
   • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
   • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdań;
   • rozpatrywanie sprawozdań, wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
   • uchwalanie zmian w Regulaminie Klubu;
   • uchwalanie wysokości składek, wpisowego i innych świadczeń członków Klubu;
   • podejmowanieuchwał o rozwiązaniu Klubu i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania.
 7. Zarząd Klubu
  • W skład Zarządu Klubu wchodzi 5 osób, w tym:
   • prezes;
   • wiceprezes;
   • sekretarz;
   • skarbnik;
   • gospodarz;
  • Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.
  • Prezes wybierany jest ze składu Zarządu.
  • Kadencja Zarządu trwa do Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego, odbywanego po 4 latach od daty wyboru.
  • Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
   • odwołania przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów;
   • zrzeczenia się mandatu;
   • ustania członkostwa w Klubie.
  • Na wakujące miejsce członka Zarządu Walne Zebranie dokonuje wyboru innego członka, który pełni swoją funkcję do zakończenia kadencji.
  • Do chwili podjęcia uchwały przez Walne Zebranie, wakujące miejsce członka Zarządu obsadza Zarząd w głosowaniu tajnym.
  • Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes Klubu.
  • Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu Posiedzeniom przewodniczy prezes lub wiceprezes.
  • Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 3 członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów przewodniczący ma głos decydujący.
  • W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i prezes Koła PTTK nr 317 osoby zaproszone przez przewodniczącego,  bez prawa do głosowania.
  • Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują prezes lub wiceprezes i sekretarz.
  • Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
   • wykonywanie uchwał Zarządu Oddziału PTTK;
   • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
   • wykonywania zadań regulaminowych Klubu;
   • opracowywanie rocznych planów, preliminarzy i sprawozdań z działalności Klubu;
   • zarządzanie funduszami Klubu w oparciu o wcześniejsze uchwały Zarządu;
   • zarządzanie majątkiem przekazanym do dyspozycji Klubu przez Zarząd Oddziału;
   • reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
   • zwoływanie Walnego Zebrania;
   • przyjmowanie, prowadzenie ewidencji i skreślanie z listy członków Klubu;
   • przygotowanie na Walne Zebranie planów, sprawozdań i wniosków;
   • wydawanie wewnętrznych instrukcji i komunikatów.
  • Korespondencję w imieniu Klubu podpisuje prezes i upoważniony członek Zarządu.
 8. Komisja Rewizyjna
  • Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3. osób:
   • przewodniczącego;
   • 2. członków.
  • Komisja wybierana jest przez Walne Zebranie. Konstytuuje się zaraz po wyborze. Kadencja trwa 4 lata.
  • Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
   • kontrola działalności programowej i organizacyjnej Klubu;
   • kontrola gospodarki finansowej i materialnej Klubu;
   • składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;
   • występowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
   • branie udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
  • Komisja Rewizyjna działa na podstawie §§ 56 i 57 Statutu PTTK.
 9. Ordynacja wyborcza
  • Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne i bezpośrednie.
  • Zasady ustalania wyników wyborów są zgodne z Uchwałami ZG PTTK dotyczącymi wyborów do władz PTTK.
 10. Postanowienia końcowe
  • Niniejszy Regulamin został przygotowany przez Zarząd Klubu i zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu w dniu 6.01.1998 r. oraz przez Zarząd Oddziału PTTK w Poznaniu uchwałą nr 4 z dnia 27.05.1998 r.
  • Interpretacja Regulaminu należy do Walnego Zebrania oraz do Zarządu Klubu.
  • Rozwiązanie Klubu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania lub decyzją Zarządu Oddziału.